0%
C学C乐九大能力
时间:2018-06-25

《C学C乐》的九大能力是打开孩子思维的金钥匙,为孩子的启迪助力。

1.右脑记忆能力--物像记忆力吸收知识                       2.右脑专注能力--孩子专注学习的秘密

3.右脑观察能力--观察是培养兴趣的第一步                4.右脑思维能力:善于发现问题的孩子

5.右脑想象能力:天才都具备优秀的想象力                6.右脑理解能力:让孩子学会分析、判断理解能力

7.右脑创新能力:创造自己的个性学习方法                8.右脑行为控制能力:情商好的孩子早独立

9.右脑感知能力:培养孩子的直觉能力

请使用微信扫描二维码